یلدا جشن باستانی پارسی

یلدا جشن باستانی پارسی

در 21 دسامبر، ایرانی‌ها جشن باستانی پارسی را جشن می‌گیرند که به انقلاب زمستانی، میلاد میترا، خدا خورشید ارجاع دارد. پیروزی نور (خیر) بر تاریکی (شر). خانواده‌ها در خانهٔ بزرگتر‌های فامیل دور یک میزی شامل میوه‌های سرخ و درختی آراسته به رنگ‌های سرخ و زرد یادآور آتش، گرد...

Optimisez vos déplacements d'affaires et découvrez des voyages loisirs exceptionnels!

Inscrivez-vous à notre newsletter pour des conseils et des inspirations. Rejoignez notre communauté de passionnés du voyage.

Merci pour votre inscription.

Optimisez vos déplacements d'affaires et découvrez des voyages loisirs exceptionnels!

Inscrivez-vous à notre newsletter pour des conseils et des inspirations. Rejoignez notre communauté de passionnés du voyage.

Thank you for your registration.